RegKeyOpenSubKey Method

Opens the specified sub-key.

Definition

Namespace: MFiles.VAF.Common
Assembly: MFiles.VAF (in MFiles.VAF.dll) Version: 24.1.706.1
C#
public RegKey OpenSubKey(
	string key,
	RegistryHelperRegSAM samDesired
)

Parameters

key  String
Key name.
samDesired  RegistryHelperRegSAM
Permission and access level.

Return Value

RegKey
RegKey

See Also