ObjVerExSaveProperty Method

Overload List

SaveProperty(PropertyValue) Saves the specific property immediately.
SaveProperty(MFIdentifier, MFDataType, Object) Saves the specific property immediately.
SaveProperty(Object, MFDataType, Object) Saves the specific property immediately.

See Also